عکسی از الهام پاوه نژاد در ماشین شخصی خود که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام پاوه نژاد در ماشین خودش است.الهام پاوه نژاد در ماشین نشسته است.الهام پاوه نژاد در ماشین است.