عکسی از تغییر ظاهر مهتاب کرامتی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تغییر ظاهر مهتاب کرامتی زیاد است.تغییر ظاهر مهتاب کرامتی خاص است.تغییر ظاهر مهتاب کرامتی متفاوت است.