عکسی از زیر آسمان شهری ها در یک قاب که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.زیر آسمان شهر یک سریال کمدی است.زیر آسمان شهر یک سریال قدیمی است.