عکسی از دوستی رضا توکلی و جواد رضویان در ناجورها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا توکلی و جواد رضویان بازیگران مشهور هستند.رضا توکلی و جواد رضویان دوست هستند.رضا توکلی و جواد رضویان همبازی هستند.