عکسی از طناز طباطبایی در کنار دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.طناز طباطبایی در کنار دوستانش ایستاده است.طناز طباطبایی در کنار دوستانش است.طناز طباطبایی در کنار دوستانش در یک سالن است.