عکسی از فاطمه گودرزی و دوستان مشهورش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه گودرزی و دوستان مشهورش در خانه هستند.فاطمه گودرزی و دوستان مشهورش با تیپ شیک هستند.فاطمه گودرزی و دوستان مشهورش