عکسی از مهرانه مهین ترابی و خانواده اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهرانه مهین ترابی و خانواده اش در آغوش هم هستند.مهرانه مهین ترابی و خانواده اش صمیمی هستند.مهرانه مهین ترابی و خانواده اش در پارک هستند.