عکسی از کاوه سماک باشی و دوستان خلبانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. کاوه سماک باشی و دوستان صمیمی اش. کاوه سماک باشی و دوستان در هواپیما. کاوه سماک باشی و دوستان در کابین خلبانی.