عکسی از مهدی ماهانی در کنار دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهدی ماهانی در کنار دوستش است.مهدی ماهانی در کنار دوستش در مزون است.مهدی ماهانی در کنار دوستش نشسته است.