عکسی از نیلوفر شهیدی و همکارانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیلوفر شهیدی و همکارانش دوست هستند.نیلوفر شهیدی و همکارانش صمیمی هستند.نیلوفر شهیدی و همکارانش در کنارهم هستند.