عکسی از شراره رخام و اسب سفید زیبایش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شراره رخام و اسب قشنگش.شراره رخام و اسب خاصش.شراره رخام و اسب متفاوتش.