عکسی از تیپ متفاوت زهره فکور صبور در سینما که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت زهره فکور صبور خاص است.تیپ متفاوت زهره فکور صبور متفاوت است.تیپ متفاوت زهره فکور صبور شیک است.