عکسی از هوتن شکیبا در تی تی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هوتن شکیبا در تی تی با تیپی متفاوت است.هوتن شکیبا در تی تی نقشی متفاوت دارد.هوتن شکیبا در تی تی بازی میکند.