عکسی از نسرین مقانلو و نسیم ادبی در آغوش هم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نسرین مقانلو و نسیم ادبی دوست هستند.نسرین مقانلو و نسیم ادبی صمیمی هستند.عکس نسرین مقانلو و نسیم ادبی سیاه سفید است.