عکسی از گریم جوانانه شبنم قلی خانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم جوانانه شبنم قلی خانی جدید است.گریم جوانانه شبنم قلی خانی متفاوت است.گریم جوانانه شبنم قلی خانی خاص است.