عکسی از سیروس همتی و همکارانش در یک جلسه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیروس همتی و همکارانش در کنارهم هستند.سیروس همتی و همکارانش صمیمی هستند.سیروس همتی و همکارانش در اتاق هستند.