عکسی از تیپ ساده بهنام بانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده بهنام بانی شیک است.تیپ ساده بهنام بانی خاص است.تیپ ساده بهنام بانی متفاوت است.