عکسی از ارسلان قاسمی و دوست مزونی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ارسلان قاسمی و دوست صمیمی اش.ارسلان قاسمی و دوست خوشتیپش.ارسلان قاسمی و دوستش.