عکسی از جواد عزتی با تیپ رسمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد عزتی با تیپ رسمی کت و شلوار است.جواد عزتی با تیپ رسمی در یک مراسم است.جواد عزتی با تیپ رسمی و شیک است.