عکسی از تیپ جدید آرام جعفری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید آرام جعفری ساده است.تیپ جدید آرام جعفری شیک است.تیپ جدید آرام جعفری در آسانسور است.