عکسی از استایل فوتبالی بهرنگ علوی‌ که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل فوتبالی بهرنگ علوی‌ متفاوت است.استایل فوتبالی بهرنگ علوی‌ خاص است.استایل فوتبالی بهرنگ علوی‌ به او می آید.