عکسی از کودکی ستاره پسیانی در خانه قدیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی ستاره پسیانی با برادرش است.کودکی ستاره پسیانی در خانه شان است.کودکی ستاره پسیانی خندان است.