عکسی از مجید یاسر و‌ دخترش در آمریکا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید یاسر و‌ دخترش باهم زندگی میکنند.مجید یاسر و‌ دخترش شبیه هستند.مجید یاسر و‌ دخترش روی پل هستند.