عکسی از الهام‌ پاوه نژاد با چادر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام‌ پاوه نژاد با چادر مشکی است.الهام‌ پاوه نژاد با چادر در خیابان است.الهام‌ پاوه نژاد با چادر در یک سریال است.