عکسی از خیابان گردی های شهره سلطانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خیابان گردی های شهره سلطانی به تنهایی است.خیابان گردی های شهره سلطانی در کوچه است.خیابان گردی های شهره سلطانی در روز آفتابی است.