عکسی از ابوالفضل پورعرب در یک مراسم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ابوالفضل پورعرب بازیگر مشهور است.ابوالفضل پورعرب پیر شده است.ابوالفضل پورعرب بازیگر قدیمی است.