عکسی از ظاهر جدید گرشا رضایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید گرشا رضایی ساده است.ظاهر جدید گرشا رضایی زیباست.ظاهر جدید گرشا رضایی متفاوت است.