عکسی از کاوه سماک باشی در کنار پدرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کاوه سماک باشی در کنار پدرش ایستاده است.کاوه سماک باشی در کنار پدرش شاد است.