عکسی  جدید از کتایون ریاحی و پسرش در خیابان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کتایون ریاحی و پسرش در کنارهم هستند.کتایون ریاحی و پسرش با ماسک هستند.کتایون ریاحی و پسرش صمیمی هستند.