عکسی از تیپ کردی وحید رهبانی در پشت صحنه گاندو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ کردی وحید رهبانی متفاوت است.تیپ کردی وحید رهبانی با همکارانش است.تیپ کردی وحید رهبانی برای سریال گاندو است.