عکسی از تیپ ساده علی هاشمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده علی هاشمی ساده است.تیپ ساده علی هاشمی مشکی است.تیپ ساده علی هاشمی زیباست.