عکسی جدید از مریم کاویانی در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم کاویانی در ماشینش با ماسک است.مریم کاویانی در ماشینش با تیپ ساده است.مریم کاویانی در ماشینش تنهاست.