عکسی از سارا بهرامی و دوستش در بیابان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سارا بهرامی و دوستش همکار هستند.سارا بهرامی و دوستش در حال صحبت هستند.سارا بهرامی و دوستش در کنارهم هستند.