عکسی از سوگل خلیق در یک کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سوگل خلیق در یک کافه با تیپ ساده است.سوگل خلیق در یک کافه خندان است.سوگل خلیق در یک کافه تنهاست.