عکسی از یوسف تیموری و پسرخاله اش در رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یوسف تیموری و پسرخاله اش با دوستشان هستند.یوسف تیموری و پسرخاله اش صمیمی هستند.یوسف تیموری و پسرخاله اش در رستوران هستند.