عکسی از علی کریمی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی کریمی در خانه اش با تیپ اسپرت است.علی کریمی در خانه اش با کفش است.علی کریمی در خانه اش نشسته است.