عکسی از مینا نوروزی و دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مینا نوروزی و دوستانش صمیمی هستند.مینا نوروزی و دوستانش در کنارهم هستند.مینا نوروزی و دوستانش در آغوش هم هستند.