عکسی از یکتا ناصر با نیکی مظفری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یکتا ناصر با نیکی مظفری دوست است.یکتا ناصر با نیکی مظفری صمیمی است.