عکسی از رضا مولایی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا مولایی در خانه اش ایستاده است.رضا مولایی در خانه اش چای مینوشد.