عکسی از برزو ارجمند با گریم ساده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.برزو ارجمند با گریم ساده کار جدید است.عکس برزو ارجمند با گریم ساده در آینه است.برزو ارجمند با گریم ساده با گریمورش است.