عکسی از شهرزاد کمال زاده و دوستانش در 77 ساعت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شهرزاد کمال زاده و دوستانش در مسابقه هستند.شهرزاد کمال زاده و دوستانش همکار هستند.شهرزاد کمال زاده و دوستانش مشهور هستند.