عکسی از سردار آزمون در هواپیمای اختصاصی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سردار آزمون قهرمان است.سردار آزمون فوتبالیست مشهور است.سردار آزمون پولدار است.