عکسی از استایل هانیه توسلی در زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل هانیه توسلی در زخم کاری متفاوت است.استایل هانیه توسلی در زخم کاری خاص است.استایل هانیه توسلی در زخم کاری به او می آید.