عکسی جدید ندا قاسمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ندا قاسمی در ماشین است.ندا قاسمی با شال زرد است.ندا قاسمی یازیگر مشهور است.