عکسی از سعید شیخ زاده و ماشین شخصی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس سعید شیخ زاده و ماشین شخصی اش سیاه سفید است.سعید شیخ زاده و ماشین شخصی اش در خیابان.