عکسی از تیشرت عروسکی محمدرضا غفاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیشرت عروسکی محمدرضا غفاری زیباست.تیشرت عروسکی محمدرضا غفاری خاص است.تیشرت عروسکی محمدرضا غفاری متفاوت است.