عکسی از گریم عجیب محمد شیری  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم عجیب محمد شیری خاص است.گریم عجیب محمد شیری متفاوت است.گریم عجیب محمد شیری جدید است.