عکسی از بهرام رادان و دوستانش در فلافلی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهرام رادان و دوستانش شاد هستند.بهرام رادان و دوستانش صمیمی هستند.بهرام رادان و دوستانش درکنارهم هستند.