بیمارستان مفید تهران بخشی را به کودکان کرونایی اختصاص داده است. کودکان کرونایی در پیک پنجم بیشتر از باقی اناع کرونا درگیر شدند. کودکان کرونایی نیاز به مراقبت بیشتر دارند.


از همان روزهای آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، بیمارستان کودکان مفید بخش کرونای خود را فعال کرد و آماده پذیرش کودکان مبتلا به کرونا شد. اما رعایت نکات بهداشتی توسط مردم باعث شده بود کم‌تر کودکی به این ویروس مبتلا شود. رفته‌رفته با بازگشت به زندگی روزمره، آمار مبتلایان به کرونا افزایش یافت و خطر بیش‌تری کودکان را تهدید کرد، تا جایی که این روزها تخت‌های بخش کرونا در بیمارستان مفید پُر شده و ظرفیتی برای پذیرش وجود ندارد.

عبدالله کریمی رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید تهران گفت: در یک سال و نیم گذشته از زمان آغاز پاندمی کرونا ۷۷ مرگ در کودکان ناشی از کرونا در بیمارستان مفید داشتیم که البته ۹۲ درصد آنها یک بیماری زمینه‌ای داشتند، اما ۸ درصدشان بیماری زمینه‌ای نداشته‌اند.

مهدی مریزاد ۱۵:۲۲ ۱۴۰۰-۶-۱۳

http://fna.ir/3mjns

بیمارستان کودکان مفید ۱
انتظار پدر خانواده پشت درب بخش ICU بیمارستان کودکان مفید ۲
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش کرونا ۳
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۴
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش ICU ۵
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۶
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۷
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش کرونا ۸
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش ICU ۹
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش کرونا ۱۰
بازی کودک کرونایی با گوشی تلفن همراه ۱۱
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش کرونا ۱۲
بستری کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۱۳
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش کرونا ۱۴
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش کرونا ۱۵
بستری کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۱۶
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۱۷
حضور والدین بر بالین کودک در بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۱۸
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۱۹
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۲۰
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۲۱
پرستاران بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید تهران ۲۲
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش ICU ۲۳
حضور والدین بر بالین کودک در بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۲۴
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۲۵
کودکان گرفتار کرونا ۲۶
حضور والدین بر بالین کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۲۷
بستری کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۲۸
کودکان گرفتار کرونا ۲۹
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۳۰
بستری کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۳۱
حضور والدین بر بالین کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۳۲
کودکان گرفتار کرونا ۳۳
بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید ۳۴
بستری کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۳۵
رسیدگی به کودکان گرفتار کرونایی در بیمارستان مفید توسط پرستاران بخش ICU ۳۶
بستری کودک بدحال کرونایی در بخش ICU بیمارستان کودکان مفید تهران ۳۷
پرستار بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید تهران در پایان شیفت کاری