عکسی از گلزار و دایی در رستوان لوکس که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلزار و دایی دوست هستند.گلزار و دایی در کنارهم هستند.گلزار و دایی در رستوران هستند.